LATGALES ZOODĀRZS

http://latgaleszoo.biology.lv

 

Projekts „Datu ieguve un vadlīniju izstrādāšana triju invazīvo, abiniekiem letālo, svešzemju organismu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai Dienvidaustrumu Latvijā” 

 

LVAF logo

 

 

                Projekta īstenotājs                             Daugavpils Universitāte   

                Projekta sadarbības partneri           Dabas aizsardzības pārvalde

                Projekta reģistrācijas numurs          1-08/ 153 / 2017

                Līgums/vienošanās                           Nr. 1-20/41                          

Datums:                                               20.04.2017.

Projekta īstenošanas laiks               no: 01/05/2017    līdz: 30/06/2018

 

Piešķirtā finansējuma apstiprinājums, Informācija par projekta finansējuma apjomu  

                Latvijas vides aizsardzības fonda padomes finansējums EUR  20500,00

 

Specifiskā projekta informācija - mērķi, uzdevumi, faktiski sasniegtie rezultāti (publicējamā daļa)

 

Projekta mērķi, būtība, īss apraksts (t.sk. projekta īstenošanas vieta)

Mērķis: Ievākt datus un izstrādāt vadlīnijas pārvaldības pasākumu veikšanai invazīvām svešzemju sugām: zivs sugai - rotanam (Percottus glenni) un, pilotprojekta veidā, diviem abinieku slimības – hitrīdomikozes, svešzemju izraisītājiem - Batrachochytrium dendrobatidis un B.salamandrovirans,  trijos administratīvajos novados – Daugavpils, Ilūkstes un Krāslavas.

 

Būtība/ īss apraksts:

Projekts ir nepieciešams invazīvo organismu – vienas zivs sugas un divu patogēnu sēnīšu, turpmākās izplatīšanās ierobežošanā. Dotās organismu sugas samazina abinieku skaitu un bioloģisko daudzveidību kopumā (jo abinieki ir nozīmīgs putnu un zīdītāju barības objekts), samazina zivju resursus (rotans ir nozīmīgs arī zivju ikru un mazuļu plēsējs), un pasliktina ūdeņu vides kā rekreācijas resursa kvalitāti. Iegūtie rezultāti pielietojami invazīvas sugas -  rotana pārvaldības pasākumu veikšanai, ko nosaka Invazīvo sugu Regulas 19.pants. Šādus pasākumus būs iespējams veikt Latvjias DA daļā, kas ir viens no galvenjiem šīs sugas izplatīšanās centriem Latvijā. Hitrīdomikozes ierosinātāji – patogēnās sēnītes, pagaidām nav iekļauti oficiālās Eiropas kopienas regulās, tomēr vadlīniju izveide šīs slimības ierobežošanai būs ļoti būtisks ieguldījums nozīmīga Latvijas ekosistēmas komponenta – abinieku, aizsardzībai. Datus projektā ievāc i) aptauju veidā, ii) veicot dzīvnieku ķeršanu ar ķeramtīkliņu, iii) veicot slimību izraisītāju noteikšanas ģenētiskās analīzes, iv) analizējot datu bāzes (BIOR, DU). Datu novērtēšanā izmantotas vispārpieņemtās statistiskās metodes un ekspertu zināšanas par dotajām organismu grupām. Projekta beigu daļā sagatavotas vadlīnijas šo invazīvo organismu ierobežošanas pasākumu veikšanai.

 

Plānotie projekta uzdevumi (saskaņā ar līgumu)

1.Veikt rotana Perccottus glenii izplatības noteikšanu, izmantojot vietējo iedzīvotāju (makšķernieku) aptaujas, BIOR datu bāzē pieejamos datus un 60 lauka uzskaites ar ķeramtīkliņu.

2. Veikt 300 dabā noķertu abinieku īpatņu epitēlija paraugu ņemšanu B.dendrobatidis un B.salamandrivorans DNS analīzēm.

3. Veikt 300 paraugu invazīvo sēnīšu sugu B.dendrobatidis un B.salamandrivorans DNS ģenētisko analīzi laboratorijā, izmantojot PCR metodes.

4. Veikt iegūto datu apkopojumu, izveidot invazīvo organismu datu bāzi Excel formātā, un iesniegt to Dabas aizsardzības pārvaldei (turpmāk DAP), ievietošanai tās datu bāzei “Ozols”.

5. Analizēt iegūtos datus, noteikt invazīvo organismu izplatīšanās veicinošus faktorus un sagatavot vadlīnijas to pārvaldības pasākumu veikšanai.

 

Faktiski sasniegtie projekta rezultāti

1.Iegūta informācija par 58 līdz šim nepublicētām rotana lokalitātēm (aptaujas, BIOR pētījumi, projekta pētījumi), no kurām 47 ir iegūtas izpētas dabā rezultātā (darba uzdevums 1)

2.Veikta 348 abinieku epitēlija paraugu ņemšana B.dendrobatidis un B.salamandrivorans DNS analīzēm (darba uzdevums 2)

3.Veiktas 174 B.dendrobatidis analīzes (pozitīvas bija 87) un 174 B.salamandrivorans analīzes (pozitīvas – 0) (darba uzdevums 3).4. Invazīvo organismu datu bāze Excel formātā iesniegta DAP (rotana konstatēšanas vietas, patogēnu paraugu ņemšanas vietas un patogēnu konstatēšanas vietas, abinieku sugu novērojumi) (darba uzdevums 4)

5. Sagatavotas „Vadlīnijas invazīvo organismu – rotana (Perccottus glenii) un abinieku patogēnu Batrachochytrium spp., ierobežošanas pasākumu veikšanai Daugavpils, Ilūkstes un Krāslavas novados” .pdf formātā, iesniegtas DAP (darba uzdevums 5)